وه‌زاره‌ته‌ك 9 ده‌لیڤەیێن كارى رادگه‌هینیت

بەلاڤ بکە

گاڤ

وهزارهتا كار و كاروبارێن جڤاكى 9 دهلیڤهیێن كارى ب شێوهیێ گرێبهست ل پارێزگهها دهۆكێ راگههاندن.

پشتى وهرگرتنا رازهمهندیێ ژ سهرۆكاتیا جڤاتا وهزیران، وهزارهتا كار و كاروبارێن جڤاكى 9 دهلیڤهیێن كارى ب شێوهی گرێبهست وهك مامۆستا بۆ پهیمانگهها هیوا یا نابینان و رۆناهى یا نابینان ل پارێزگهها دهۆكێ راگههاندن.

مهرجێن پێشكێشكرنێ

  • پێدڤیه‌ داخوازكار ئاكنجیێ دهڤهرداریا دهۆكێ بیت
  • باوهرنامهیا ( بهكالۆریۆس)ێ ب بسپۆریا ( زانست، مۆزیك، ئهرهبى، كوردى، بیركارى، تهكنهلۆژیا زانیاریان و ئینگلیزى) ههبیت.
  • داخازكارێ فۆرمێ، نابیت ل كهرتێ گشتی دامهزراندى بیت.
  • پێدڤیه تهمهنێ وى دناڤبهرا (24 بۆ 35) سالیێ دا بیت.
  • بهرى فۆرمه‌ بهێنه‌ بهلاڤكرن ب دو رۆژان وهلاتى دێ هێنه ئاگههداركرن.
  • بهلاڤكرنا فۆرمان بتنێ دێ بۆ ئێك رۆژ بیت.
  • داخوازكارێ فۆرمێ پێدڤیه‌ كۆپیهكێ ژ باوهرنامێ، كارتا زانیاریا یان كارتا نیشتمانى ل گهل خۆ بینیت.
  • جهێ بهلاڤكرنا فۆرمان رێڤهبهریا چاڤدێریا كێم ئهندامان ل تاخێ ئێتیتێ ل دهۆكێ.
  • ل دهمژمێر 9 سپێدێ تا 2 پشتى نیڤرۆ ل رۆژا سێشهمبێ رێكهفتى 13/2/2024 داخوازكار دشێت فۆرمێ وهرگریت.
  • ڤهگهڕاندنا فۆرمان ژ ئالیێ داخوازكاری ڤه‌ دێ ل رۆژا 20/2/2024 بۆ رێڤهبهریا چاڤدێریا كێم ئهندامان بیت.

 

 

 

 

زێدەتر دەربارەی